PRIVACY

PERSOONLIJKE GEGEVENS – WAT IS HET?
Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden door de informatie alleen of in samenhang met andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in het bezit komt. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”).

WIE ZIJN WIJ?
KINK is de gegevenscontroller (contactgegevens hieronder). Dit betekent KINK beslist hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

HOE VERWERKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?
KINK voldoet aan haar verplichtingen onder de “AVG” door persoonlijke gegevens bij te werken; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen onnodige gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

KINK werkt voor bovenstaand samen met (technische) partners met wie KINK een Verwerkersovereenkomst sluit. Deze partijen staan onder artikel 8 genoemd.

We gebruiken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

(Leden)administratie beheren;
Om onze (openbare) evenementen te beheren;
Om onze werknemers en ingehuurd personeel te beheren;
Om onze eigen accounts en (sales)records te onderhouden;
Om te informeren over nieuws, evenementen, activiteiten en services die bij KINK worden uitgevoerd;
Om samen te werken met fans tijdens onze activiteiten, zoals het gebruik van berichten in de ether en online

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Expliciete toestemming van de betrokkene, zodat wij je op de hoogte kunnen houden van nieuws, evenementen, activiteiten en diensten van KINK.
Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen met betrekking tot werkgelegenheid, sociale zekerheid of socialezekerheidsrecht;
We leggen meer gedetailleerd de reden uit om hier gegevens te verkrijgen (link naar doelmatigheid)

DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gedeeld met andere leveranciers – onder een afgesloten Verwerkersovereenkomst- om onze diensten te kunnen uitvoeren of voor doeleinden die verband houden met onze diensten. We zullen gegevens alleen met je toestemming delen met derden buiten deze doeleinden.

HOELANG BEWAREN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We bewaren de gegevens in overeenstemming met de richtlijnen uiteengezet in de algemene voorschriften voor gegevensbescherming. We voldoen aan de beperkte opslagperiode van 2 jaar na het laatste contact of een langere periode wanneer dit wettelijk vereist is.

RECHTEN EN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Tenzij een vrijstelling op grond van de AVG van toepassing is, heb je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Deze rechten worden hier gepubliceerd

PRIOR SYSTEMS EN TOOL
Om je persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken en opslaan, gebruiken wij deze partners en systemen;

Google Analytics
Google Tag Manager
Facebook connect
Google Adsense
Firebeat (app)
Triton Digital
Prepr
ABC Manager
ABC Voting
Chartable (podcast)
Kinkstore (merchandise)
MailerLite
AWS
Mollie Payment Services

CONTACTGEGEVENS
Om alle relevante rechten, klachten aanvragen uit te oefenen, kun je in eerste instantie contact opnemen met de KINK-beheerder via e-mail GDPR@KINK.NL of op het kantoor van de gegevensbeheerder, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum.

DOELMATIGHEID GEGEVENSVERWERKING
Personen die eerder de KINK optin hebben geaccepteerd hebben middels de AVG het recht om de doelmatigheid van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen waarvoor gegevens ingezet worden.

KINK verzamelt en verwerkt volgende gegevens voor onderstaande doelmatigheid

Naam: voor het persoonlijk maken van communicatie
Adres: voor het toesturen van diensten of gewonnen prijzen
Postcode: voor het toesturen van diensten of gewonnen prijzen
Woonplaats & land: voor het toesturen van diensten of gewonnen prijzen
Geslacht: voor het aanbieden van gepaste content en aanbiedingen
Leeftijd & geboortedatum: voor het controleren & toepassen van wettelijk bepaalde regels als toegang, deelname aan acties, toegang tot onze events.
Muziek interesses: voor het doen van aanbevelingen en het programmeren van onze programma’s
e-Mail: voor het versturen van aanbiedingen , tickets, nieuwsbrieven
Telefoonnummer: voor het terugbellen voor winacties of het sturen van notificaties
Kledingmaat; voor het aanbieden van KINK merchandise als T-shirts, jassen of anders.

De hier weergegeven verklaringen zijn slechts voorbeelden.

Volgens de AVG is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens verboden, tenzij er een uitzondering op van toepassing is (art. 9 AVG). Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.  KINK verklaart gegevens die onder bijzonder vallen niet te verwerken. (https://europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/gegevensbescherming-en-de-avg/verwerken-van-persoonsgegevens/)

Vragen over Doelmatigheid van je gegevens mail gdpr@kink.nl

RECHT OP CORRECTIE, PORTATIE EN/OF VERWIJDERING
Personen die eerder de KINK optin hebben geaccepteerd hebben middels de AVG het recht om correctie en/of portatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, te porteren of af te schermen.

Dit kan als persoonsgegevens aantoonbaar feitelijk onjuist, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor KINK ze heeft verzameld of in strijd met de wet worden gebruikt. Ook bij het overstappen naar een andere gelijke dienstverlener kan eigen persoonsdata opgevraagd worden voor portatie.

Een verzoek kan ingediend worden via gdpr@kink.nl met duidelijke vermelding van naam, adres, datum en wijze van registratie en via welk kanaal dat heeft plaats gevonden plus de reden van het verzoek tot verwijdering of aanpassing. KINK zal binnen 4 weken reageren op het verzoek.

VERZOEK TOT INZAGE VAN PERSOONSGEGEVENS
Voordat KINK je inzageverzoek in behandeling neemt, zal KINK controleren wie je bent. KINK kan vragen om je identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Antwoord op inzageverzoek:

KINK kan op verschillende manieren voldoen aan je inzage verzoek. Het overzicht van gegevens dat je krijgt bestaat in ieder geval uit:

het doel waarvoor KINK gegevens gebruikt
welke soorten gegevens KINK voor dit doel gebruikt
welke organisaties of soorten organisaties gegevens ontvangen
hoe KINK aan de gegevens is gekomen
Een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens is op te vragen via gdpr@kink.nl

KINK  is verplicht binnen 4 weken per e-mail te reageren op je inzageverzoek.