Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Bestellingen

1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de algemene verkoop voorwaarden van Kinkstore.nl. De prijzen die vermeld staan in webwinkel zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en afhandelingskosten.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle sales artikelen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Sales prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Daarbij kunnen sales artikelen niet worden geretourneerd.

2.2 Kinkstore.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Gegevens

3.1 Je dient er zorg voor te dragen dat jouw gegevens waaronder: e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

3.2 Kinkstore.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Jouw persoonlijke gegevens zijn op te vragen en deze kun je ten alle tijden inzien en wijzigen. We stellen jouw persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van jouw bestelling. Voor je betaling werkt KINK samen met Mollie Payment Services b.v. , voor verzending van je bestelling met Crystal Promotions b.v We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen.

Privacy Policy

3.3 Kinkstore.nl zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Privacy Policy

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Kinkstore.nl van jouw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk door Kinkstore.nl is geaccepteerd.

Artikel 5 – Het aanbod

5.1 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Kinkstore gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Kinkstore niet.

5.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 – Levering

6.1 De bestelling wordt in de meeste gevallen binnen 5 werkdagen bij je thuis afgeleverd.  Let op: door de vakantieperiode kan het wat langer duren voordat bestellingen worden verstuurd!

6.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen, als het pakket met de door jouw gekochte producten wordt aangeboden door DHL.

6.3 Als je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.

6.4 Als je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzend- en afhandelingskosten voor jouw rekening.

6.5 Als de levering na 14 dagen nog niet bij je geleverd is, zonder dat er door ons contact met je opgenomen is dat de levering later komt, dan heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dit kun je doen door een e-mail naar info@Kinkstore.nl te sturen.
Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan je geretourneerd.

6.6 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzend- en afhandelingskosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan je vermeld:
Nederland: Verzend- en afhandelingskosten € 6,00
België: Verzend- en afhandelingskosten € 15,00.
De door jouw betaalde verzend- en afhandelingskosten worden bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 7 – Risico tijdens transport

7.1 Gedurende het transport van de producten zal Kinkstore.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op jou overgaan.

Artikel 8 – Afkoelingsperiode

8.1 Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 5 werkdagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Kinkstore.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedagen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

8.2 Binnen 14 dagen na ontvangst, heb je de mogelijkheid het artikel te retourneren.

8.3 De kosten van het terugzenden van de retouren komen voor jouw eigen rekening.

Artikel 9 – Garantie

9.1 Kinkstore.nl doet er alles aan om het product zo perfect mogelijk te leveren, maar indien de klant toch een beschadigd product ontvangt, wordt deze door Kinkstore.nl omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 5 werkdagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice, door te e-mailen of te bellen.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– Wanneer de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
– Wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet door Kinkstore.nl verricht zijn.
– Wanneer beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de klant.
– Wanneer het artikel gedragen is.

9.2 Om gebruik te maken van de service en garantie moet je altijd beschikken over de originele orderbevestiging die bij de bestelling wordt meegeleverd. Stuur bij de retouren deze bon dus altijd mee indien je deze ter garantie aanbiedt. Kinkstore.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

9.3 Indien binnen 5 werkdagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Kinkstore.nl binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door jou betaalde bedrag zal worden geretourneerd. Je kunt Kinkstore.nl ook naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen

9.4 Na verloop van de in artikel 9.3 genoemde garantietermijn is Kinkstore.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten bij jou in rekening te brengen.

9.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk  gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kinkstore.nl, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

9.6 Een door de Kinkstore, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Kinkstore kan doen gelden.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Kinkstore.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Betaling kan alleen gedaan worden via een elektronische betalingsmogelijkheid, die wordt aangeboden via het online betaalsysteem dat bij ons verzorgd wordt door Molly Payment Services b.v.

11.2 Kinkstore.nl zal de bestelling pas verzenden wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. Hiervoor heeft KINK een overeenkomst met Crystal Promotions b.v..

Artikel 12 – Incassokosten

12.1 Als je niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, kan Kinkstore.nl niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Kinkstore.nl moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Kinkstore.nl kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 13 – De Prijs

13.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

13.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

13.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

13.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer die bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

13.5 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten,  afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto-s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Kinkstore.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Kinkstore.nl niet gelieerd is.

14.2 Je mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

14.3 Je mag geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

14.4 Je mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen voor informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Indien door Kinkstore.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Kinkstore.nl jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

15.2 De aansprakelijkheid van Kinkstore.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jezelf.

Artikel 16 – Verwijzingen

16.1 De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar websites van derden. Kinkstore.nl heeft geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor deze websites.

Artikel 17 – Copyright

17.1 Alle printen op Kinkstore.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en juridische vastgelegd middels het merkenbureau. Deze mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor andere doeleinden. Als dit wel gebeurd ondernemen wij juridische stappen. Printen en shirts kunnen qua formaat en vorm (licht) afwijken van hetgeen getoond wordt op deze website.

Artikel 18- Klachten

18.1 Heb je vragen of klachten over je bestelling, levering of retourzending kun je kinkstore bereiken via onze contactpagina  KINK zal afhankelijk van de aard van je melding of vraag deze beleggen bij de verantwoordelijke partij te vinden onder 3.2.
KINK b.v. en kinkstore sluit iedere rechtstreekse aansprakelijkheid ten aanzien van betaling en levering uit.

 

 

Versie 040719